Artikel 1. Definities

1. In het hiernavolgende wordt verstaan onder:
a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een cursus, workshop, lezing, evenement, retraite (retreat) of traject waarbij een overeenkomst van opdracht wordt aangegaan om ‘het product’ te ontvangen.
b. Deelnemer(s): de opgegeven persoon, dan wel de personen die zichzelf opgeven voor deelname aan een door de Mysterieschool verzorgde cursus, workshop, lezing, evenement, retraite (retreat), bijeenkomst of traject.
c. Student: natuurlijk persoon die zich voor een, door de Mysterieschool verzorgde opleiding, heeft ingeschreven en is toegelaten.
d. Cursus(en): een door de Mysterieschool verzorgde cursus, training, her- en bijscholing, studie of themadag, workshop, cursus dan wel een enig andere vorm van cursus, workshop, lezing, evenement, bijeenkomst of traject.
e. Traject: Alle door deelnemers en participanten bij de Mysterieschool te volgen cursussen, workshops, seminars, webinars, retraites (retreats), lezingen, bijeenkomsten en trainingen in de ruimste zin van het woord.
f. Onderwijsmateriaal: Les of instructiemateriaal, documentatie, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding of en traject wordt gebruikt.
g. Directie: Onder de directie worden uitsluitend bedoeld Mevrouw M. Jacobson en/of de heer G.J. Molenaar en/of de heer S. Jacobson.
h. Participant: Natuurlijk persoon die op een door de Mysterieschool georganiseerde cursus, workshop, lezing, evenement, retraite (retreat) of traject, bijeenkomst een Reading/Healing/activiteit of anderzijds advisering ondergaat.
i. Kosten: De vergoeding die, c.q. het lesgeld dat, de student of de deelnemer is verschuldigd aan de Mysterieschool voor het deelnemen aan de cursus, workshop, lezing, evenement, retraite (retreat) of traject, seminar, lezing, webinar of therapie oftewel de kosten die door de Mysterieschool zijn gemaakt voor het laten deelnemen van de student/deelnemer.
j. Persoonlijk traject: Alle voor en door deelnemers, door de Mysterieschool georganiseerd of gegeven of te volgen scholing, leringen, activiteiten, retraites (retreats), E-learning, webinars, kringgesprek bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord.
k. Mysterieschool: ‘Stichting De Ruimte’ is sinds 1990 de handelsnaam van de Mysterieschool. Daar waar gesproken wordt over Mysterieschool wordt uitsluitend bedoeld de directie van ‘Stichting De Ruimte’ of zij die uitdrukkelijk namens de directie optreden.
l. E-learning: Online leeromgeving en activiteiten voor studenten die een traject volgen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het volgen door deelnemers en studenten van een cursus, workshop, lezing, evenement, retraite (retreat), bijeenkomst of traject van de Mysterieschool.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de directie van de Mysterieschool.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
1.In bijzondere gevallen heeft de Mysterieschool het recht om een traject te annuleren of deelname van een deelnemer of participant aan een traject te weigeren.
2. De Mysterieschool heeft het recht deelnemers of studenten die, door hun gedrag of anderszins, het normale verloop van een opleiding verhinderen of die disrespectvol omgaan met materiaal, studenten, participanten, docenten/assistenten en directie, van verdere deelneming aan deze opleiding(en) uit te sluiten.
Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de overeengekomen kosten onverlet.
3. De Mysterieschool directie mag en zal een deelnemer niet zomaar toelaten tot een opleiding als zij vermoedt dat deze persoon niet tot de doelgroep behoort van de opleiding of dat de doelgerichtheid van de andere deelnemers hierdoor verstoord zou kunnen raken.
4. De Mysterieschool is gerechtigd studenten en of deelnemers toe te laten tot, of uit te sluiten, van een cursus, workshop, lezing, evenement, retraite (retreat), bijeenkomst of een traject. Besluit tot uitsluiting wordt met opgaaf van reden gedaan. Hierop is geen beroep of bezwaar mogelijk.
5. Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door de Mysterieschool vermelde toelatingseisen houdt geen garantie in dat de deelnemer de cursus, workshop, lezing, evenement retraite (retreat), bijeenkomst of traject met succes zal doorlopen c.q. zal afronden.
6. Aan de opgegeven les data, lestijden en toets momenten wordt, behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. De Mysterieschool is niet gehouden lessen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen of die niet aan de opdrachten of toets hebben kunnen voldoen.
7. De Mysterieschool heeft het recht bepaalde activiteiten of werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3. Inschrijving en Plaatsing
1. Een persoon schrijft zich als student of als deelnemer in voor het gehele traject, retraite (retreat) of bijeenkomst.
a. Deze persoon is als student of deelnemer definitief ingeschreven voor een traject, retraite (retreat), bijeenkomst wanneer aan de betalingsvoorwaarden is voldaan zoals gesteld in art.3.5 of na het betalen van de kosten op de daarvoor aangemaakte factuur en afspraken. Op dat moment is de volledige overeenkomst ingegaan.
2. Wanneer een webinar, traject, retraite (retreat), bijeenkomst ’vol’ is of niet doorgaat, restitueert de Mysterieschool binnen een maand (30 dagen) na annulering de reeds betaalde kosten.
3. Bij het in gebreke blijven van betaling van de kosten, is de Mysterieschool gerechtigd de plaatsing op te schorten. In dit geval blijft de betalingsverplichting bestaan.
4. Daar waar de student of deelnemer zich inschrijft voor een cursus, workshop, lezing, evenement, retraite (retreat), bijeenkomst of traject volgt er een toelatingsprocedure en wordt eventueel E-learning onderwijsmateriaal toegankelijk.
5. Voor ieder evenement, traject, retraite (retreat) of bijeenkomst geldt dat de inschrijving pas definitief is na ontvangst van de verschuldigde kosten.
6. Voor een cursus, workshop, lezing, evenement, retraite (retreat), bijeenkomst of traject geldt dat na aanbetaling, er een bevestiging van inschrijving volgt en daarna een factuur met het resterende bedrag, waarbij men zich dient te houden aan de betaling voor de vervaldatum van de desbetreffende factuur.
7. Voor elk ander traject, retraite (retreat), bijeenkomst als genoemd bij art. 3.6, geldt dat na betaling een bevestiging van inschrijving volgt en daarna een factuur.

Artikel 4. Annulering van de overeenkomst.
Volgens het burgerlijk wetboek art. 7:408 mag de student of deelnemer te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden zie art. 4.1.a
1. Bij een cursus, workshop, lezing, evenement, retraite (retreat), bijeenkomst of traject zijn alle overeengekomen afspraken, afgesloten tussen beide partijen, bindend. Daar waar aanmelding documentatie hier niet of niet volledig in voorziet, is dit artikel van de Algemene Voorwaarden of het meest recente examenreglement hierin alsnog bindend (art 6.2).
a. Wanneer de student of deelnemer zich voor aanvang van een cursus, workshop, lezing, evenement, retraite (retreat), bijeenkomst of traject terugtrekt, blijft hij/zij de eventuele aanbetaling of gedeeltelijk verschuldigd. De resterende kosten van het totaal overeengekomen bedrag blijven verschuldigd verminderd tot een bedrag van maximaal 10%. Het resterende bedrag (90%) wordt teruggestort binnen 30 dagen.
b. Wanneer de student of deelnemer zich voor aanvang van een ander traject dan een cursus, workshop, lezing, evenement, retraite (retreat) of bijeenkomst terugtrekt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden; kosteloos annuleren is mogelijk tot uiterlijk drie weken voor aanvang van het traject. 50 procent verschuldigd tot 1 week van tevoren, korter dan een week is het volledige bedrag verschuldigd. retraite (retreat), bijeenkomst
2. Voortijdige beëindiging of het intrekken of verplaatsen naar een volgend jaar, van de opleiding of een ander traject, kan alleen schriftelijk gemotiveerd worden per aangetekende brief of via e-mail (met ontvangstbevestiging). In geval van post is de datum van de poststempel de feitelijke opzeg- of wijzigingsdatum, tenzij in de brief een latere datum is vermeld.
3. Wanneer een deelnemer zijn/haar cursus, workshop, lezing, evenement of traject voortijdig beëindigt, deelt hij/zij dit uiterlijk twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende les, schriftelijk mede aan de directie van de Mysterieschool.
4. De student of deelnemer ontvangt dan een berekening waarin inzichtelijk gemaakt wordt welke kosten reeds gemaakt zijn door de Mysterieschool.
5. Bij vooruitbetaling (aanbetaling) geldt als aanvulling van deze regel, dat in verband met administratiekosten, betreffende het opleiding deel, kosten verhoogd worden met 10%.
6. Wanneer de student op advies van de directie van de Mysterieschool zijn/haar cursus, workshop, lezing, evenement of traject afbreekt, kan de directie van de Mysterieschool besluiten deze voorwaarden te versoepelen. (art.1 lid 3)
7. Bij de Mysterieschool te volgen cursus, workshop, lezing, evenement of traject(en), zijn tussen beide partijen de gedocumenteerde overeengekomen afspraken bindend. Daar waar deze documentatie hier niet of niet volledig in voorziet, is dit artikel van de Algemene Voorwaarden bindend. a. Wanneer de deelnemer zich na inschrijving tot uiterlijk twee maanden voor aanvang van een cursus, workshop, lezing, evenement of traject terugtrekt van de opleiding, is hij/zij alleen de aanbetaling verschuldigd.

Artikel 5. Betalingen algemeen
1. Bij alle cursussen, workshops, lezingen, evenementen of trajecten zijn de specifiek gedocumenteerde en genoemde kosten evenals de voorwaarden en afspraken voor beide partijen bindend, tenzij er schriftelijk een wijziging gecommuniceerd is voorafgaande de definitieve toelating van de deelnemer met instemming van de directie in woord en geschrift.
2. De verschuldigde kosten worden gestort op bankrekeningnummer NL30 KNAB 0409 7941 98 t.n.v. Sayasana-Mysterieschool o.v.v. de naam van de deelnemer van de cursus, workshop, lezing, evenement of traject en de naam van het onderdeel.
3. De Mysterieschool is gerechtigd de kosten van ieder onderdeel te wijzigen, wanneer vanaf de datum waarop de overeenkomst is gedateerd, sprake is van een inflatie van 3% of meer en hierdoor de huurprijzen gestegen zijn van de accommodaties.
4. De deelnemer dient te betalen in van tevoren overeengekomen valuta zonder aftrek en opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van de Mysterieschool.
5. De Mysterieschool verstaat onder tijdige betaling elke betaling welke tot uiterlijk 2 weken na het verstrijken van de vervaldatum op de factuur op de bankrekening van de Sayasana (Mysterieschool) is bijgeschreven.
a. Bij niet tijdige betaling door een deelnemer of participant, zal door middel van een herinneringsfactuur conform de wet gehandeld worden.
b. De deelnemer of participant is bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag de incassokosten verschuldigd na overschrijding van 28 dagen na de eerste en tevens laatste herinnering.
6. Als tijdige betaling niet geschiedt, staat het de Mysterieschool vrij om de vordering uit handen te geven. In die situatie zijn alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor rekening van de deelnemer/klant. Hieronder vallen alle kosten van incassobureaus, de kosten van advocaten en deurwaarders. Ook indien deze de proceskosten overschrijden van de redelijkerwijs in de echt toe te wijzen proceskosten.

Artikel 6. Overige rechten en plichten
1. Auteursrecht op tekst, geluid en beeldmateriaal welke door de Mysterieschool is uitgegeven berust bij de Mysterieschool. Hierbij inbegrepen zijn alle door de Mysterieschool gepubliceerde en verzorgde items, zowel online als op papier

Artikel 7. Aansprakelijkheid.
1. De deelnemer of participant is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij/zij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om het traject te volgen. De Mysterieschool aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer of participant vrijwaart de Mysterieschool voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, participanten en deelnemers.
2. De Mysterieschool is niet verantwoordelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waarop de deelnemer of participant zich wil beroepen in verband met activiteiten van de Mysterieschool.
3. De Mysterieschool aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van deelnemers of participanten of anderszins door hen meegebrachte materialen gedurende het traject of anderszins verblijf in de lokalen of ruimtes van de Mysterieschool of een andere locatie ingehuurd door de Mysterieschool.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
1. Het Nederlandse recht geldt voor iedere overeenkomst tussen de Mysterieschool en de deelnemer of participant. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Den Haag.