De Kracht van Elektromagnetisme en invloeden op het menselijk functioneren

Categorieën Cursus, Module 1

Over deze Cursus

De Kracht van Elektromagnetisme en invloeden op het menselijk functioneren Over invloeden op het menselijk functioneren We mogen ons gelukkig prijzen als we in het dagelijks leven kunnen doen -binnen grenzen- wat wij willen. Wij vinden het normaal of als vanzelfsprekend om plannen te maken voor de toekomst en willen langzaam gezond ouder worden. Een goed inkomen na je studie en veel later een goed pensioen is jouw verantwoordelijkheid om goed voor jezelf te kunnen zorgen en je familie. Er zijn ook mensen met fysieke of psychische problemen die zo ernstig zijn dat ze het dagelijks leven beïnvloeden of zelfs onmogelijk maken. Beperkingen in mobiliteit bijvoorbeeld, kunnen ertoe leiden dat mensen niet meer goed voor zichzelf zorgen. Bewegingsangst leidt soms tot het niet meer (durven) deelnemen aan sportieve activiteiten. Omgevingsfactoren zoals stof, rokende collega’s of een onaangepaste werkplek, kunnen het aan het werk gaan of blijven nadelig beïnvloeden. Een wat hogere leeftijd gekoppeld aan een slechte conditie kan -zeker bij mensen met een fysiek zwaar beroep- leiden tot werkverzuim. Bij ‘de mens als organisme’ gaat het om de onderdelen van het lichaam, bijvoorbeeld lichaamsdelen (zoals armen en benen), orgaanstelsels (zoals het ademhalings- of spijsverteringsstelsel en het afweersysteem), organen (zoals de lever en de nieren) en onderdelen van organen (zoals een longkwab of een hartklep). Hiervan kunnen zowel de functies als de anatomische eigenschappen en bepaalde stoornissen worden beschreven. Functies zijn de fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme. Grofweg gezegd is de functie van het oor het horen, de functie van de hersenen het denken en de functie van de spieren het leveren van spierkracht om bewegingen te maken. Deze functies hebben we ingedeeld in de volgende hoofdstukken: mentale functies; sensorische functies en pijn; stem en spraak; functies van hart en bloedvatenstelsel, hematologisch systeem, afweersysteem en ademhalingsstelsel; functies van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel, functies van urogenitaal stelsel en reproductieve functies; functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies; functies van huid en verwante structuren. Met anatomische eigenschappen wordt bedoeld de positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam. In bovenstaande voorbeelden zijn dat bijvoorbeeld de vorm van (onderdelen van) het oor, de vorm en positie van de (delen van de) hersenen, en de dikte of aanhechtingsplaats van een spier. Is een functie of anatomische eigenschap niet optimaal, dan spreekt men van een stoornis. Stoornissen zijn afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen. Stoornissen van het oor zijn bijvoorbeeld: het niet meer kunnen horen of een gat in het trommelvlies; stoornissen van de hersenen: vermindering van het denkvermogen en het geheugen en verliezen van het bewustzijn. Een andere belangrijke factor op de invloed van het menselijke functioneren is de Kracht van Elektromagnetisme op ons welzijn. In deze e-learning module (1) leer je over natuurwetten waaronder de basisbeginselen m.b.t. onderwerpen zoals Tijd, Ruimte, Materie en Energie. Ze zijn allemaal op de één of andere manier met elkaar verbonden en de bron van onze aanwezigheid op Aarde. Je leert over De vier fundamentele krachten en met name de kracht Elektromagnetisme waaronder de Biologische effecten op EM velden, het verband tussen ons Bewustzijn en Materie, Fotonen, Elektromagnetische straling en de invloeden (en nadelen) van EM straling op levende dingen. Deze module bevat interactieve lesonderdelen die de leerstof beter doen begrijpen. Na afronding van de cursus module (1) ontvang je een certificaat. Met het behalen van het certificaat cursus module (1) heb je voldoende kennis op zak om door te kunnen stromen naar de volgende 6 modules van de instroomcursus.
Toon meer

Modules en Lesonderdelen

  • De vier fundamentele krachten
  • Biologische effecten op EM velden
  • Het verband tussen Bewustzijn en Materie
  • Invloeden op ons functioneren
  • Over EM + Fotonen
  • Verhogen Trillingsniveau
  • Biofotonen en BioWell meetapparatuur
  • Bescherm jezelf tegen EM straling

Cursus Modules

Welkom
Welkom en Introductie

De kracht van Elektromagnetisme en invloeden op het menselijk functioneren
Elektromagnetisme is overal, in en om ons heen in de vorm van velden en straling. Elektromagnetisme is een krachtige combinatie van elektriciteit en magnetisme samen. In deze Module leer je welke fundamentele krachten directe invloed hebben op het menselijk functioneren en krijg je een andere kijk op materie en alles om ons heen.

Werken met de Wichelroede en de Pendel
Tijdens deze les leer je wat een pendel en wat een wichelroede is, de werking en het gebruik van deze tools. Je kunt ze tijdens de lessen, maar ook zéker in het dagelijkse leven benutten om energetisch te meten, zodat je bijvoorbeeld je emotionele en spirituele ontwikkeling kunt meten. Daarbuiten zijn er nog vele andere mogelijkheden voor het gebruik van deze 2 prachtige tools.

Begin met leren
Enrollment validity: 500 days

Vereisten aan deelname

  • De Module (1) 'De Kracht van Elektromagnetisme en invloeden op het menselijk functioneren' begrippen en lesinhoud, is essentieel als basis voor vervolg modules 2 t/m 7 ('instroomcursus').
Privacybeleid
Copyright © 2020-2023 MYSTERIESCHOOL DE RUIMTE

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Syllabus

Les 1

Inwijding & Orde van Neofyten

Les 1 – A:
Inwijding & Orde van Neofyten

Inwijding - algemeen Inwijding betekent bewust worden: De allerhoogste (Goddelijke) graad, in zich bewust maken, de goddelijke scheppende kracht, alwetendheid en almacht. De letterlijke betekenis uit het Grieks: Geheimenis.

In het verleden – 3000 jaar voor christus – bestonden er meerdere mysteriescholen. In de Babylonische traditie lag het accent op astrologie, In de Indiase traditie ligt het accent op meditatie en inkeer. In de Egyptische traditie ligt het accent op genezing. Alle mysteriescholen hadden contact met elkaar. In Babylonië heeft Jezus meerdere mysteriescholen bezocht, waar hij de leer van het Universum vervolmaakte. Bijvoorbeeld genezing door handoplegging.

Priesters nodigden mensen uit, wanneer deze geschikt leken om de mysteriescholen te volgen. Dit werd als een hele eer beschouwd. Als ingewijde leerde je omgaan met kosmische energie. Je werd getraind om deze energie door te geven. Door deze energie was het bijvoorbeeld mogelijk de stenen, waarmee de Pyramides gebouwd werden tot op de millimeter nauwkeurig met gedachtenkracht te snijden en op de juiste plek te zetten. De inwijdingen vonden plaats in Piramides en Tempels.

Veel informatie werd geheimgehouden om deze te beschermen tegen verkeerd gebruik door mensen met negatieve intenties. Alle kennis werd mondeling doorgegeven. Wat er binnen de scholen werd onderwezen was geheim op straffe van de dood.

Jezus verkondigde in die tijd, dat ook de ‘gewone’ mens ingewijd moest worden in de kennis van het Universum. Een voorbeeld van Universele kennis was dat men in staat was anderen te genezen door handoplegging. Door een en ander te verkondigen werd Jezus als een bedreiging gezien en door de Farizeeërs (die zich streng aan wetten hielden) ter dood veroordeeld. Ook de Katharen en de Christusgemeenten die in het ‘bezit’ waren van de Universele wijsheid werden uitgeroeid.

Vandaag de dag is het niet meer nodig om inwijdingen te volgen in tempels en piramiden. Het leven zelf, met al haar diepe ervaringen, is een inwijding.

Tegenwoordig komt er steeds meer informatie vrij en is het (in Nederland) gelukkig ‘veilig’ je te verdiepen in deze kennis. Hoewel ervan uit ‘geloof’ nog steeds mensen worden vermoord of bedreigd in andere delen van de wereld.

Het is belangrijk te weten dat er op dit moment in ons zonnestelsel, op aarde, maar ook in ons als mens veel verandert en aan het veranderen is, waardoor de kennis nu tot ons kan en mag komen. Wij bevonden ons in het vissentijdperk en bevinden ons nu in het Aquarius-tijdperk, waardoor de tijd rijp is om vanuit het stoffelijke (de drie onderste chakra’s) naar de geest (de vierde en hogere chakra’s) te evolueren.

Ons melkwegstelsel en daarmee de aarde met al haar bewoners verschuift momenteel naar een gebied in het Universum met hogere frequenties, waardoor de lagere frequenties uiteindelijk zullen verdwijnen.

Voordat dit proces zich volledig heeft voltrokken, zullen de lagere frequenties (verbonden met het overlevingsmechanisme van het Ego) nog als het ware ‘tegenspartelen’. Het is echter een kwestie van tijd.

Een van de doelen van deze Mysterieschool is een bijdrage te leveren om ‘de totale som van’ hogere frequenties te vermeerderen en te verhogen, zodat de lagere frequenties als het ware ‘lichter’ worden en zich kunnen verheffen. Uiteindelijk zal er een nieuw tijdperk kunnen ontstaan van Vrede & Harmonie.

Het verloop van een inwijding – praktijk
De eerste stap in het bewustwordingsproces vangt aan door de eerste drie chakra’s te balanceren (verhogen in frequentie). Zij zijn de verbinding met je ervaringen uit dit en vorige levens: je schaduwzijden, trauma’s, nare ervaringen. Je kunt ze vinden door de oorzaken van je innerlijke overtuigingen te onderzoeken, te verwerken, los te laten en tenslotte te transformeren.

De bovenste chakra’s zijn verbonden met je ontwikkeling op geestelijk en spiritueel gebied. Met het verhogen van het bewustzijn verhoog je je persoonlijke trillingsgetal. Het is van groot belang je spirituele ontwikkeling en bewustwording stap voor stap in eigen tempo te gaan.

Wanneer de ontwikkeling op geestelijk en spiritueel gebied sneller (te snel) gaat dan je lichamelijke ontwikkeling, bestaat het gevaar dat de verworven spirituele krachten (hogere trillingsfrequentie) je zenuwcentra ‘verbranden’, wat kan leiden tot bijvoorbeeld psychische aandoeningen. Je kunt het vergelijken met een kleuter, die op de universiteit geplaatst wordt. Deze zal daar niet overleven, omdat deze nog niet goed voor zichzelf kan zorgen.

De doelen van de inwijdingsweg - een weg van loutering, zuivering en verlichting
a) Het denken kunnen beheersen
b) De emoties kunnen beheersen
c) De wil kunnen beteugelen
d) Tot bewustwording komen
e) Je Goddelijke kern ontdekken
f) Samensmelten met Het Al/ Het Veld/De Bron/Het Goddelijke

De leringen van de inwijdingsweg:

1) Het denken richten op geestelijke zaken (bovenste chakra’s) in plaats van het materiele (onderste – overlevings-chakra’s): Je verbinden met Liefde.

2) Het eigen belang overwinnen, door deze te herkennen. Dienstbaarheid kan bijvoorbeeld voortkomen uit een verlangen naar erkenning. Het is de bedoeling je eigen dubbele bodems te ontdekken.

3) Angst leren overwinnen: Hiervoor moet je stap voor stap groeien in zelfvertrouwen en vertrouwen in de geestelijke wereld. Het vertrouwen dat je altijd wordt geholpen. Herkennen- erkennen, daarna is heling & genezing mogelijk op fysiek en emotioneel (psycho-somatisch) gebied.

De keuze om verbinding te maken met ‘het spirituele’ en deze verbinding mee te nemen in alles wat je denkt, doet, voelt en beleeft is een belangrijke eerste stap

Proeven om angsten te overwinnen – tijdens de inwijdingen in de mysteriescholen:

1) Zwemmen tussen krokodillen (waarvan de ingewijden niet wisten dat ze net gegeten hadden)

2) Een priester drukte het hoofd van een discipel onder water totdat men bijna verdronk. Het gebeurde vaker dat de inwijdeling dan een bijna dood ervaring kreeg. Het geestelijk lichaam kwam dan los van het fysieke lichaam. De doop is nog een flauw aftreksel hiervan. In de doop lag het symbool van de wedergeboorte Tegenwoordig is kennis van waaruit de doop ontstaan is verloren gegaan.

3) Er werden theaterstukken opgevoerd, waarin emoties een belangrijke rol speelden. De bedoeling was dat je van binnen geraakt werd en zodoende je eigen emoties kon herkennen, erkennen en transformeren.

In de basisopleiding van deze Mysterieschool zuiveren wij onze energetische lichamen en verruimen het bewustzijn door:

1) Het bewerken en bewust worden van zinnelijkheid, beïnvloedbaarheid, ijdelheid, toorn, hebzucht, afgunst en lichtgeraaktheid (prikkelbaarheid)

2) Het werken met de chakra’s

3) Meditaties

4) Oefeningen

5) Het uitwisselen van ervaringen (spiegelen met anderen)

Orde van Neofyten

Deze orde begon met het ontwaken van het hogere bewustzijn van de mens.
Het is een geheime, zuivere geestelijke eenheid, welke niet openbaar bekend is en was.

Er werden voortdurend Neofyten opgenomen, die zich ‘aanmeldden’ zonder iets van deze orde te weten. De ‘aanmelding’ bestond hieruit dat de mens die de ontwikkelingsgraad bereikt had, waarin men tot universele Liefde in staat was eb bereid was de eigen persoonlijkheid op te geven.
Men stelde het hele leven ten dienste van het verzachten van het leed van anderen en van (het verhogen van het trillingsniveau van) de Aarde. Door synchronisatie (het gelijke trekt het gelijke aan) van de trillingsfrequentie werd er automatisch verbinding gemaakt met de trillingsfrequentie van de geestelijke broederschap.

Een medelid of priester van deze geheime orde maakte dan geestelijk contact.
De innerlijke stem van de geestelijke leider of priester werd via deze geestelijke trilling ‘gehoord’. De priester wees de mens op de moeilijkheden, de gevaren en de gevolgen van de beslissing. Als men bij het besluit bleef, nam deze orde, die de mensheid hielp om uit de chaos omhoog te komen, hem op.

In het begin werd de discipel zonder dat hij het wist, op de proef gesteld. De Neofyt werd zeven jaar volstrekt alleen gelaten. In deze periode was er geen contact met de orde, ook al werd er om gesmeekt en ernaar gezocht. De verschillende beproevingen welke men moest doorstaan kwamen direct daarná! Er moesten zeven beproevingen doorstaan worden van de menselijke deugden:

1) Zinnelijkheid (loslaten van ongezonde seksuele lusten en genot)

2) Beïnvloedbaarheid

3) IJdelheid

4) Toorn (boosheid, woede, razernij)

5) Hebzucht

6) Afgunst

7) Lichtgeraaktheid (prikkelbaarheid)

Daarna werd men pas opgenomen. Er volgde een grondige scholing en tegelijkertijd ook opdrachten om te ‘bewijzen’, dat de deugden daadwerkelijk de beproevingen hadden doorstaan.

Previous
Next

De Meridianen

Les 1 – B:
De Meridianen

De drie belangrijkste energiekanalen van de aura zijn:

Ida

Pingala

Sushumna

Veel informatie werd geheimgehouden om deze te beschermen tegen verkeerd gebruik door mensen met negatieve intenties. Alle kennis werd mondeling doorgegeven. Wat er binnen de scholen werd onderwezen was geheim op straffe van de dood.

Jezus verkondigde in die tijd, dat ook de ‘gewone’ mens ingewijd moest worden in de kennis van het Universum. Een voorbeeld van Universele kennis was dat men in staat was anderen te genezen door handoplegging. Door een en ander te verkondigen werd Jezus als een bedreiging gezien en door de Farizeeërs (die zich streng aan wetten hielden) ter dood veroordeeld. Ook de Katharen en de Christusgemeenten die in het ‘bezit’ waren van de Universele wijsheid werden uitgeroeid.

Vandaag de dag is het niet meer nodig om inwijdingen te volgen in tempels en piramiden. Het leven zelf, met al haar diepe ervaringen, is een inwijding.

Tegenwoordig komt er steeds meer informatie vrij en is het (in Nederland) gelukkig ‘veilig’ je te verdiepen in deze kennis. Hoewel ervan uit ‘geloof’ nog steeds mensen worden vermoord of bedreigd in andere delen van de wereld.

Het is belangrijk te weten dat er op dit moment in ons zonnestelsel, op aarde, maar ook in ons als mens veel verandert en aan het veranderen is, waardoor de kennis nu tot ons kan en mag komen. Wij bevonden ons in het vissentijdperk en bevinden ons nu in het Aquarius-tijdperk, waardoor de tijd rijp is om vanuit het stoffelijke (de drie onderste chakra’s) naar de geest (de vierde en hogere chakra’s) te evolueren.

Ons melkwegstelsel en daarmee de aarde met al haar bewoners verschuift momenteel naar een gebied in het Universum met hogere frequenties, waardoor de lagere frequenties uiteindelijk zullen verdwijnen.

Voordat dit proces zich volledig heeft voltrokken, zullen de lagere frequenties (verbonden met het overlevingsmechanisme van het Ego) nog als het ware ‘tegenspartelen’. Het is echter een kwestie van tijd.

Een van de doelen van deze Mysterieschool is een bijdrage te leveren om ‘de totale som van’ hogere frequenties te vermeerderen en te verhogen, zodat de lagere frequenties als het ware ‘lichter’ worden en zich kunnen verheffen. Uiteindelijk zal er een nieuw tijdperk kunnen ontstaan van Vrede & Harmonie.

Het verloop van een inwijding – praktijk
De eerste stap in het bewustwordingsproces vangt aan door de eerste drie chakra’s te balanceren (verhogen in frequentie). Zij zijn de verbinding met je ervaringen uit dit en vorige levens: je schaduwzijden, trauma’s, nare ervaringen. Je kunt ze vinden door de oorzaken van je innerlijke overtuigingen te onderzoeken, te verwerken, los te laten en tenslotte te transformeren.

De bovenste chakra’s zijn verbonden met je ontwikkeling op geestelijk en spiritueel gebied. Met het verhogen van het bewustzijn verhoog je je persoonlijke trillingsgetal. Het is van groot belang je spirituele ontwikkeling en bewustwording stap voor stap in eigen tempo te gaan.

Wanneer de ontwikkeling op geestelijk en spiritueel gebied sneller (te snel) gaat dan je lichamelijke ontwikkeling, bestaat het gevaar dat de verworven spirituele krachten (hogere trillingsfrequentie) je zenuwcentra ‘verbranden’, wat kan leiden tot bijvoorbeeld psychische aandoeningen. Je kunt het vergelijken met een kleuter, die op de universiteit geplaatst wordt. Deze zal daar niet overleven, omdat deze nog niet goed voor zichzelf kan zorgen.

De doelen van de inwijdingsweg - een weg van loutering, zuivering en verlichting
a) Het denken kunnen beheersen
b) De emoties kunnen beheersen
c) De wil kunnen beteugelen
d) Tot bewustwording komen
e) Je Goddelijke kern ontdekken
f) Samensmelten met Het Al/ Het Veld/De Bron/Het Goddelijke

De leringen van de inwijdingsweg:

1) Het denken richten op geestelijke zaken (bovenste chakra’s) in plaats van het materiele (onderste – overlevings-chakra’s): Je verbinden met Liefde.

2) Het eigen belang overwinnen, door deze te herkennen. Dienstbaarheid kan bijvoorbeeld voortkomen uit een verlangen naar erkenning. Het is de bedoeling je eigen dubbele bodems te ontdekken.

3) Angst leren overwinnen: Hiervoor moet je stap voor stap groeien in zelfvertrouwen en vertrouwen in de geestelijke wereld. Het vertrouwen dat je altijd wordt geholpen. Herkennen- erkennen, daarna is heling & genezing mogelijk op fysiek en emotioneel (psycho-somatisch) gebied.

De keuze om verbinding te maken met ‘het spirituele’ en deze verbinding mee te nemen in alles wat je denkt, doet, voelt en beleeft is een belangrijke eerste stap

Proeven om angsten te overwinnen – tijdens de inwijdingen in de mysteriescholen:

1) Zwemmen tussen krokodillen (waarvan de ingewijden niet wisten dat ze net gegeten hadden)

2) Een priester drukte het hoofd van een discipel onder water totdat men bijna verdronk. Het gebeurde vaker dat de inwijdeling dan een bijna dood ervaring kreeg. Het geestelijk lichaam kwam dan los van het fysieke lichaam. De doop is nog een flauw aftreksel hiervan. In de doop lag het symbool van de wedergeboorte Tegenwoordig is kennis van waaruit de doop ontstaan is verloren gegaan.

3) Er werden theaterstukken opgevoerd, waarin emoties een belangrijke rol speelden. De bedoeling was dat je van binnen geraakt werd en zodoende je eigen emoties kon herkennen, erkennen en transformeren.

In de basisopleiding van deze Mysterieschool zuiveren wij onze energetische lichamen en verruimen het bewustzijn door:

1) Het bewerken en bewust worden van zinnelijkheid, beïnvloedbaarheid, ijdelheid, toorn, hebzucht, afgunst en lichtgeraaktheid (prikkelbaarheid)

2) Het werken met de chakra’s

3) Meditaties

4) Oefeningen

5) Het uitwisselen van ervaringen (spiegelen met anderen)

Orde van Neofyten

Deze orde begon met het ontwaken van het hogere bewustzijn van de mens.
Het is een geheime, zuivere geestelijke eenheid, welke niet openbaar bekend is en was.

Er werden voortdurend Neofyten opgenomen, die zich ‘aanmeldden’ zonder iets van deze orde te weten. De ‘aanmelding’ bestond hieruit dat de mens die de ontwikkelingsgraad bereikt had, waarin men tot universele Liefde in staat was eb bereid was de eigen persoonlijkheid op te geven.
Men stelde het hele leven ten dienste van het verzachten van het leed van anderen en van (het verhogen van het trillingsniveau van) de Aarde. Door synchronisatie (het gelijke trekt het gelijke aan) van de trillingsfrequentie werd er automatisch verbinding gemaakt met de trillingsfrequentie van de geestelijke broederschap.

Een medelid of priester van deze geheime orde maakte dan geestelijk contact.
De innerlijke stem van de geestelijke leider of priester werd via deze geestelijke trilling ‘gehoord’. De priester wees de mens op de moeilijkheden, de gevaren en de gevolgen van de beslissing. Als men bij het besluit bleef, nam deze orde, die de mensheid hielp om uit de chaos omhoog te komen, hem op.

In het begin werd de discipel zonder dat hij het wist, op de proef gesteld. De Neofyt werd zeven jaar volstrekt alleen gelaten. In deze periode was er geen contact met de orde, ook al werd er om gesmeekt en ernaar gezocht. De verschillende beproevingen welke men moest doorstaan kwamen direct daarná! Er moesten zeven beproevingen doorstaan worden van de menselijke deugden:

1) Zinnelijkheid (loslaten van ongezonde seksuele lusten en genot)

2) Beïnvloedbaarheid

3) IJdelheid

4) Toorn (boosheid, woede, razernij)

5) Hebzucht

6) Afgunst

7) Lichtgeraaktheid (prikkelbaarheid)

Daarna werd men pas opgenomen. Er volgde een grondige scholing en tegelijkertijd ook opdrachten om te ‘bewijzen’, dat de deugden daadwerkelijk de beproevingen hadden doorstaan.

Previous
Next